Ubezpieczenia rolne

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA ROLNE

 UBEZPIECZENIE OC ROLNIKA

Ubezpieczenie OC rolników jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Należy je wykupić najpóźniej w dniu, w którym obejmujesz gospodarstwo rolne (np. w dniu jego zakupu).

Jeśli z Twojej winy (także: Twoich bliskich, z którymi prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe; osób, które pracują w Twoim gospodarstwie) – w związku z posiadaniem przez Ciebie gospodarstwa – komuś stanie się krzywda, wypłacimy tej osobie odszkodowanie

Każdy właściciel gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 1 ha zobowiązany jest do wykupienia OCz tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Ten obowiązek dotyczy nie tylko właścicieli, ale również dzierżawców, czy najemców gospodarstw. Z Twojego ubezpieczenia OC dostaną odszkodowanie osoby trzecie, jeśli coś złego stanie im się na terenie Twojego gospodarstwa lub np. jeśli Twoje zwierzęta wyrządzą komuś szkodę. Warto zaznaczyć, że osobami trzecimi nie są członkowie rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący gospodarstwo, czy też pracownicy rolnika.

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNYCH

To ubezpieczenie  zapewni Ci odszkodowanie, jeśli np. w wyniku powodzi, pożaru czy gradu zniszczeniu ulegną budynki składające się na gospodarstwo rolne. Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają zarówno budynki mieszkalne gospodarstwa jak i budynki gospodarcze, np. obory czy stodoły. Ubezpieczenie chroni od zdarzeń losowych takich jak:

 • pożar
 • huragan
 • podtopienie
 • deszcz nawalny
 • powódź
 • grad
 • opady śniegu
 • wyładowania atmosferyczne
 • UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH
 • Obowiązek ubezpieczenia upraw wynika z wymogów narzucanych przez Unię Europejską. Od 1 lipca 2008 roku wszyscy rolnicy, którzy otrzymali unijne dopłaty obszarowe mieli i mają obowiązek ubezpieczyć co najmniej połowę posiadanych upraw do 30 czerwca każdego roku. Ubezpieczenie dotyczy następujących upraw:
  • zbóż
  • kukurydzy
  • rzepaku
  • rzepiku
  • chmielu
  • tytoniu
  • warzyw gruntowych
  • drzew i krzewów owocowych
  • truskawek
  • ziemniaków
  • buraków cukrowych
  • roślin strączkowych

Ubezpieczenie chroni uprawy między innymi przed szkodami wywołanymi przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych może być zawarte od pojedynczych ryzyk np. grad lub w specjalnie przygotowanych pakietach. Umowa zawierana jest na okres do 12 miesięcy a suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie z rolnikiem, na podstawie wydajności i ceny zbiorów za ostatnie 3 lata. Suma ubezpieczenia na 1 ha nie może być jednak wyższa niż określona maksymalna suma ubezpieczenia w stosownym rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA ROLNE

 

Dobrowolne ubezpieczenie rolników to rzecz godna rozpatrzenia dla wszystkich gospodarzy, którym nie wystarcza ochrona obowiązkowa oraz dla tych rolników, którzy prowadzą niestandardowe uprawy bądź hodowle.

 • Jedynie hodowcy bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń mogą liczyć na dopłaty z budżetu państwa do ubezpieczenia swoich hodowli.
 • Tylko PZU ma w ofercie ubezpieczenie pasiek, ubezpieczenie hodowli ryb i ubezpieczenie zwierząt futerkowych.
 • Polisy dobrowolne mają szerszy zakres niż obowiązkowe. Umowę dobrowolną można zawrzeć na wyższą sumę ubezpieczenia.