Ubezpieczenia majątkowe

PZU DOM to ubezpieczenie lokalu lub domu mieszkalnego wraz z innymi zabudowaniami, a także zgromadzonych w nim ruchomości domowych i stałych elementów w pakiecie z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na terenie RP oraz ubezpieczeniem Pomoc w domu na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych w domu..

PZU DOM Grupowy jest ubezpieczeniem, do którego można przystąpić w spółdzielni mieszkaniowej lub zakładzie pracy. Za niewielką miesięczną składkę, opłacaną razem z czynszem lub potrącaną z wynagrodzenia, można ubezpieczyć mienie, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym oraz siebie i swoich bliskich przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

PZU DOM LETNISKOWY Poza letnim sezonem urlopowym działki i domy letniskowe przeważnie stoją puste. Stają się przez to szczególnie narażone na zdarzenia losowe. Uderzenie pioruna, pożar, huragan, włamanie – to zdarzenia, które obejmuje ubezpieczeniem polisa DOM Letniskowy

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego w zakresie kredytowanego wkładu własnego kredytobiorcy dla kredytobiorców z segmentu detalicznego.

Polisa stanowi zabezpieczenie dla Banku przed ryzykiem braku spłaty kredytu w części odpowiadającej kredytowanemu wkładowi własnemu.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla gospodarstw indywidualnych. Ochrona ubezpieczeniowa, której zakres ustalony jest ustawowo, obejmuje zarówno budynki mieszkalne jak i gospodarcze. Polisa chroni od pożaru oraz od innych zdarzeń losowych.

Dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie to umożliwia objecie ochroną ubezpieczeniową budynków w gospodarstwach rolnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia

 

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szyby i inne przedmioty szklane. Wysokość odszkodowania uwzględnia koszty demontażu i montażu. Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o dodatkowe koszty związane z naprawieniem szkody.

 

PZU Firma  Pakiet ubezpieczeń zapewniający kompleksową ochronę całości majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy w ramach jednej polisy. Istnieje możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do konkretnych zagrożeń, związanych z prowadzeniem działalności. Warunkiem skorzystania z polisy jest wykupienie minimum dwóch ubezpieczeń, z czego obowiązkowo ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

Pakiet EKSPERT  to pakiet ubezpieczeń stworzony z myślą o firmach o ugruntowanej pozycji na rynku. Zapewnia kompleksową ochronę całości majątku i działań związanych z prowadzeniem Firmy. Jedynym warunkiem skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej jest wykupienie minimum dwóch ubezpieczeń, z czego obowiązkowo ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

 

PARTNER Kompleksowe ubezpieczenie zapewniające ochronę majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy w ramach jednej polisy. Formuła polisy stwarza możliwość elastycznego dostosowania zakresu ubezpieczenia do konkretnych zagrożeń związanych z prowadzeniem danej działalności.

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców

Ubezpieczenie ogniowe należy do najstarszych i najpopularniejszych ubezpieczeń majątkowych. Zapewnia fundamentalną ochronę majątku ubezpieczanej Firmy przed skutkami szkód o charakterze katastroficznym, mogących powodować poważne straty finansowe, wynikające z utraty lub zniszczenia aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie zapewnia przedsiębiorcy ochronę mienia przed różnymi, trudnymi do przewidzenia zdarzeniami, jakie mogą zajść podczas działalności firmy. Swoim zakresem obejmuje wszelkiego rodzaju szkody, które nie zostaną wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako wyłączone z odpowiedzialności.

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych jest jednym z najbardziej popularnych dobrowolnych ubezpieczeń rolnych.

Ubezpieczenie Bezpieczne Gospodarstwo

Ubezpieczenie Bezpieczne Gospodarstwo jest pakietem poszerzającym i uatrakcyjniającym ofertę ubezpieczeń rolnych, skierowanym do właścicieli gospodarstw indywidualnych. Chroni między innymi majątek ruchomy gospodarstw rolnych, a jednocześnie jest ubezpieczeniem prostym w obsłudze i stosunkowo tanim.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody w mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ubezpieczeniem można objąć sprzęt elektroniczny użytkowany przez różne instytucje i firmy – szpitale, biura, zakłady poligraficzne, studia obrazu i dźwięku, itp. Polisa obejmuje także sprzęt przenośny, użytkowany mobilnie (poza miejscem ubezpieczenia).

 

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych Ubezpieczenie obejmuje cały proces inwestycyjny w okresie trwania kontraktu, przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w tym obiekty budowlane lub montażowe w trakcie budowy, przebudowy lub montażu.

 

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń obejmuje określone w umowie, stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego maszyny, eksploatowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo) Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju mienie i towary przewożone w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedzialność trwa na całej trasie przewozu, także gdy jest on wykonywany za pomocą kilku środków transportowych.